Преглед на файлове

Bug 26963: (QA follow-up) Update mocked return of pickup_locations

Signed-off-by: Martin Renvoize <martin.renvoize@ptfs-europe.com>
Signed-off-by: Tomas Cohen Arazi <tomascohen@theke.io>

Signed-off-by: Jonathan Druart <jonathan.druart@bugs.koha-community.org>
tags/v20.11.00
родител
ревизия
04a4a34d6e
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      t/db_dependent/Template/Plugin/Branches.t

+ 2
- 1
t/db_dependent/Template/Plugin/Branches.t Целия файл

@@ -137,7 +137,8 @@ subtest 'pickup_locations() tests' => sub {
$item_class->mock(
'pickup_locations',
sub {
return [$library_1];
return Koha::Libraries->search(
{ branchcode => $library_1->branchcode } );
}
);Зареждане…
Отказ
Запис