Kumara - predecessor to Koha
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

183 wiersze
5.8 KiB

#!/usr/bin/perl
#script to provide intranet (librarian) advanced search facility
#modified 9/11/1999 by chris@katipo.co.nz
#adding an extra comment to play with CVS (Si, 19/11/99)
#modified 29/12/99 by chris@katipo.co.nz to be usavle by opac as well
use strict;
use C4::Search;
use CGI;
use C4::Output;
my $env;
my $input = new CGI;
print $input->header;
#whether it is called from the opac of the intranet
my $type=$input->param('type');
#setup colours
my $main;
my $secondary;
if ($type eq 'opac'){
$main='#99cccc';
$secondary='#efe5ef';
} else {
$main='#99cc33';
$secondary='#ffffcc';
}
#print $input->dump;
my $blah;
my %search;
#build hash of users input
my $title=$input->param('title');
$search{'title'}=$title;
my $keyword=$input->param('keyword');
$search{'keyword'}=$keyword;
my $author=$input->param('author');
$search{'author'}=$author;
my $subject=$input->param('subject');
$search{'subject'}=$subject;
my $itemnumber=$input->param('item');
$search{'item'}=$itemnumber;
my $isbn=$input->param('isbn');
$search{'isbn'}=$isbn;
my $datebefore=$input->param('date-before');
$search{'date-before'};
my $class=$input->param('class');
$search{'class'}=$class;
my @results;
my $offset=$input->param('offset');
if ($offset eq ''){
$offset=0;
}
my $num=$input->param('num');
if ($num eq ''){
$num=10;
}
print startpage();
print startmenu($type);
print mkheadr(1,'Catalogue Search Results');
print center();
my $count;
my @results;
if ($itemnumber ne '' || $isbn ne ''){
($count,@results)=&CatSearch(\$blah,'precise',\%search,$num,$offset);
} else {
if ($subject ne ''){
($count,@results)=&CatSearch(\$blah,'subject',\%search,$num,$offset);
} else {
if ($keyword ne ''){
# print "hey";
($count,@results)=&KeywordSearch(\$blah,'intra',\%search,$num,$offset);
} else {
($count,@results)=&CatSearch(\$blah,'loose',\%search,$num,$offset);
# print "hey";
}
}
}
print "You searched on ";
while ( my ($key, $value) = each %search) {
if ($value ne ''){
print bold("$key $value,");
}
}
print " $count results found";
my $offset2=$num+$offset;
print "<br> Results $offset to $offset2 displayed";
print mktablehdr;
if ($type ne 'opac'){
if ($subject ne ''){
print mktablerow(1,$main,'<b>SUBJECT</b>','/images/background-mem.gif');
} else {
print mktablerow(6,$main,'<b>TITLE</b>','<b>AUTHOR</b>',bold('&copy;'),'<b>COUNT</b>',bold('LOCATION'),'','/images/background-mem.gif');
}
} else {
if ($subject ne ''){
print mktablerow(1,$main,'<b>SUBJECT</b>');
} else {
print mktablerow(6,$main,'<b>TITLE</b>','<b>AUTHOR</b>',bold('&copy;'),'<b>COUNT</b>',bold('LOCATION'),'');
}
}
my $count2=@results;
#print $count2;
my $i=0;
my $colour=1;
while ($i < $count2){
# print $results[$i]."\n";
my @stuff=split('\t',$results[$i]);
my $title2=$stuff[1];
$title2=~ s/ /%20/g;
if ($subject eq ''){
# print $stuff[0];
$stuff[1]=mklink("/cgi-bin/koha/detail.pl?type=$type&bib=$stuff[2]&title=$title2",$stuff[1]);
my $word=$stuff[0];
# print $word;
$word=~ s/([a-z]) +([a-z])/$1%20$2/ig;
$word=~ s/ //g;
$word=~ s/\,/\,%20/g;
$word=~ s/\n//g;
my $url="/cgi-bin/koha/search.pl?author=$word&type=$type";
$stuff[0]=mklink($url,$stuff[0]);
my ($count,$lcount,$nacount,$fcount,$scount)=itemcount($env,$stuff[2]);
$stuff[4]=$count;
if ($nacount > 0){
$stuff[5]=$stuff[5]."On Loan 1";
}
if ($lcount > 0){
$stuff[5]=$stuff[5]." L$lcount";
}
if ($fcount > 0){
$stuff[5]=$stuff[5]." F$fcount";
}
if ($scount > 0){
$stuff[5]=$stuff[5]." S$scount";
}
$stuff[6]=mklink("/cgi-bin/koha/request.pl?bib=$stuff[2]","Request");
} else {
my $word=$stuff[1];
$word=~ s/ /%20/g;
$stuff[1]=mklink("/cgi-bin/koha/subjectsearch.pl?subject=$word",$stuff[1]);
}
if ($colour == 1){
print mktablerow(6,$secondary,$stuff[1],$stuff[0],$stuff[3],$stuff[4],$stuff[5],$stuff[6]);
$colour=0;
} else{
print mktablerow(6,'white',$stuff[1],$stuff[0],$stuff[3],$stuff[4],$stuff[5],$stuff[6]);
$colour=1;
}
$i++;
}
$offset=$num+$offset;
if ($type ne 'opac'){
print mktablerow(6,$main,' &nbsp; ',' &nbsp; ',' &nbsp;',' &nbsp;','','','/images/background-mem.gif');
} else {
print mktablerow(6,$main,' &nbsp; ',' &nbsp; ',' &nbsp;',' &nbsp; ','','');
}
print mktableft();
if ($offset < $count){
my $search="num=$num&offset=$offset&type=$type";
if ($subject ne ''){
$subject=~ s/ /%20/g;
$search=$search."&subject=$subject";
}
if ($title ne ''){
$title=~ s/ /%20/g;
$search=$search."&title=$title";
}
if ($author ne ''){
$author=~ s/ /%20/g;
$search=$search."&author=$author";
}
if ($keyword ne ''){
$keyword=~ s/ /%20/g;
$search=$search."&keyword=$keyword";
}
my $stuff=mklink("/cgi-bin/koha/search.pl?$search",'Next');
print $stuff;
}
print endcenter();
print endmenu($type);
print endpage();