small gui fixes
[koha.git] / koha-tmpl / intranet-tmpl / default / en / parameters / marc_subfields_structure.tmpl
1 <html>
2 <!-- clarification needed about this page. many questions... what is Lib? a Library? -->
3
4 <TMPL_INCLUDE NAME="parameters-top.inc">
5 <TMPL_IF NAME="loggedinuser">
6     <p align=left>Zalogowano jako: <TMPL_VAR NAME="loggedinuser"> [<a href=/cgi-bin/koha/mainpage.pl?logout.x=1>Wyloguj</a>]</p>
7 <TMPL_ELSE>
8     <p align=left><a href=/cgi-bin/koha/opac-user.pl>Zaloguj siê</a> do Koha</p>
9 </TMPL_IF>
10
11 <TMPL_IF name="add_form">
12 <!-------------------------------------------------------------------------------------------------->
13         <H1><TMPL_VAR name="action"></H1>
14         <form action='<TMPL_VAR name="script_name">' name=Aform method=put>
15         <input type=hidden name=op value='add_validate'>
16         <table>
17         <tr><th>Pole</th>
18                 <th>Lib for librarians / for opac</th>
19                 <th>Repet</th>
20                 <th>Mand</th>
21                 <th>Pole Koha</th>
22                 <th>Tab</th>
23                 <th>Authorised value or<br/>
24                                 Thesaurus category</th>
25         </tr>
26         <TMPL_LOOP name="loop">
27                 <tr valign=top bgcolor='<TMPL_VAR name="bgcolor">'>
28                 <td><TMPL_VAR name="tagfield"> - <TMPL_VAR name="tagsubfield"></td>
29                 <td><input type=text name="liblibrarian" value='<TMPL_VAR name="liblibrarian">' size=40 maxlength=80><br/>
30                                 <input type=text name="libopac" value='<TMPL_VAR name="libopac">' size=40 maxlength=80></td>
31                 <td><TMPL_VAR name="repeatable"></td>
32                 <td><TMPL_VAR name="mandatory"></td>
33                 <td><TMPL_VAR name="kohafield"></td>
34                 <td><TMPL_VAR name="tab"></td>
35                 <td><TMPL_VAR name="authorised_value"><br/>
36                                 or <TMPL_VAR name="thesaurus_category"><br/>
37                                 or <TMPL_VAR name="value_builder"></td>
38         </TMPL_LOOP>
39         </table>
40         <INPUT type=submit value='OK'>
41         <p>Uwaga: w ostatniej kolumnie nale¿y wybraæ:
42         <ul><li>"Warto¶æ autoryzown±": Odnosi siê do szeregu warto¶ci autoryzowanych dla tego podpola. Spójrz: odpowiednia tablica administratora</li>
43         <li>"Kategoria tezaurusa": Odnosi siê do kategorii tezaurusa. Zobacz odpowiedni± tablice administratora.</li>
44         <li>"Kreator warto¶ci: Jest to program w perlu, który pomaga wybraæ warto¶æ pola. Zale¿y on od odmiany-MARC i wype³nia automatycznie niektóre podpola.</li>
45         </ul>
46         </p>
47         </form>
48 </TMPL_IF>
49
50 <TMPL_IF name="delete_confirm">
51 <!-------------------------------------------------------------------------------------------------->
52 <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=2>
53         <tr valign=top bgcolor=#99cc33>
54                 <td background="/images/background-mem.gif"><b>Podpole</b></td>
55                 <td background="/images/background-mem.gif"><b><TMPL_VAR name="tagsubfield"></b></td>
56         </tr>
57         <tr><td>&nbsp;</td><td><TMPL_VAR name="liblibrarian"></td></tr>
58         <form action='<TMPL_VAR name="delete_link">' method=post><input type=hidden name=op value=delete_confirmed><input type=hidden name=searchfield value='<TMPL_VAR name="searchfield">'>
59         <input type=hidden name=tagfield value='<TMPL_VAR name="tagfield">'>
60         <input type=hidden name=tagsubfield value='<TMPL_VAR name="tagsubfield">'>
61         <tr><td colspan=2 align=center>POTWIERD¬ WYMAZANIE</td></tr>
62         <tr><td><INPUT type=submit value='YES'></form></td><td><form action='<TMPL_VAR name="script_name">' method=post><input type="hidden" name="tagfield" value="<TMPL_VAR name="tagfield">"><input type=submit value=NO></form></td></tr>
63 </TMPL_IF>
64
65 <TMPL_IF name="delete_confirmed">
66 <!-------------------------------------------------------------------------------------------------->
67         dane wymazane
68         <form action='<TMPL_VAR name="script_name"> method=post><input type="hidden" name="tagfield" value="<TMPL_VAR name="tagfield">">
69         <input type=submit value=OK>
70         </form>
71 </TMPL_IF>
72
73 <!-------------------------------------------------------------------------------------------------->
74 <TMPL_IF name="else">
75 <font SIZE=6><em>Administracja struktury podpola MARC dla <TMPL_VAR name="tagfield"></em></font>
76 <p>Ten ekran pokazuje podpola zwi±zane z wybranym znacznikiem. Mozna modyfikowaæ podpola lub dodawaæ nowe klikaj±c w "edit". </p>
77 <p>Kolumna <b>pole koha</b> pokazuje, ¿e to podpole ma zwi±zek z "polem koha". System Koha potrafi zarz±dzaæ interfejsem marc lub interfejsem koha.
78 To dowi±zanie (link) zapaeniwa w³a¶ciw± synchronizacjê obydwu baz. Mo¿na ³atwo przej¶æ z interfejsu MARC do KOHA.
79 </p>
80 <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=2>
81 <tr valign=top bgcolor=#99cc33>
82         <td background="/images/background-mem.gif" width=5%><b>Podpole</b></td>
83         <td background="/images/background-mem.gif" width=30%><b>Lib</b></td>
84         <td background="/images/background-mem.gif" width=10%><b>pole koha</b> <span style="font-size:8;color:red" title="the koha-DB field linked to this subfield">?</span></td>
85         <td background="/images/background-mem.gif" width=8%><b>Rep</b> <span style="font-size:8;color:red" title="subfield may be repeated (1=yes, 0=no)">?</span></td>
86         <td background="/images/background-mem.gif" width=8%><b>Mand</b> <span style="font-size:8;color:red" title="subfield is mandatory (1=yes, 0=no)">?</span></td>
87         <td background="/images/background-mem.gif" width=8%><b>Tab</b> <span style="font-size:8;color:red" title="subfield is shown in which tab (0-9 or item)">?</span></td>
88         <td background="/images/background-mem.gif" width=8%><b>Auth value</b> <span style="font-size:8;color:red" title="values authorised for this subfield">?</span></td>
89         <td background="/images/background-mem.gif" width=8%><b>Tezaurus</b> <span style="font-size:8;color:red" title="Thesaurus linked to this subfield">?</span></td>
90         <td background="/images/background-mem.gif" width=8%><b>Kreator Warto¶ci</b> <span style="font-size:8;color:red" title="Value builder">?</span></td>
91         <td background="/images/background-mem.gif" width=8%>&nbsp;</td>
92 <TMPL_LOOP name="loop">
93 <tr valign=top bgcolor='<TMPL_VAR name="bgcolor">'>
94         <td><TMPL_VAR name="tagsubfield"></td>
95         <td><TMPL_VAR name="liblibrarian"></td>
96         <td><TMPL_VAR name="kohafield"></td>
97         <td><TMPL_IF name="repeatable">Tak<TMPL_ELSE>Nie</TMPL_IF></td>
98         <td><TMPL_IF name="mandatory">Tak<TMPL_ELSE>Nie</TMPL_IF></td>
99         <td><TMPL_VAR name="tab"></td>
100         <td><TMPL_VAR name="authorised_value"></td>
101         <td><TMPL_VAR name="thesaurus_category"></td>
102         <td><TMPL_VAR name="value_builder"></td>
103         <td><a href="<TMPL_VAR name="delete">">usuñ</a></td>
104 </tr>
105 </TMPL_LOOP>
106 </table>
107 <TMPL_VAR name="edit">
108 <table width=60%>
109         <tr>
110                 <td width=33%><TMPL_VAR name="previous"></td>
111                 <td width=33%><TMPL_VAR name="next"></td>
112                 <td width=33%><a href="marctagstructure.pl?searchfield=<TMPL_VAR name="tagfield">">Powrót do znaczników</a></td>
113         </tr>
114 </table>
115 </TMPL_IF>
116
117 <TMPL_INCLUDE NAME="parameters-bottom.inc">
118 </html>